أو

سؤال في إنتظار الإجابة

kiféch na3réf téri5 lwiléda mta3 w 3andi numéro w ésm ta3 pus thay3a fi dar

merci brabi numéro thaya3li w nhéb na3réf date de naissanse ta3 numéro hétha 5ater much b ésmi bésm i

أجوبة