أو

سؤال في إنتظار الإجابة

أجوبة

rah lmochkil machi fa ra9m rani badlt chhal màn ra9m dyal orange olmochkil howa howa rah lmochkil 3andkom fradar day3 fwad 3amar jiht lmahrija guercif khaskom tsawboh rah hadi 30jour ohawa day3

Rcahid,

Choukran 3la rad dyalek.
Ymken lik t7ded li had l'ma3loumat:

  • la ville li kateskoun fiha,
  • le modèle duel l'hatif li 3andek,
  • l'mouda w nta 3andek had le problème de réseau,
  • le message d'erreur li katwesel boh mani katbghi dava itisal.

Orange

skna sakn fdowar skhona mais had radar kayn fwad 3amar.lmodel dyal lhatif dyali samsung galaxi grand plus.wlmoda wana 3andi had lmochkil 30jourolmessage ďerreur li kantwsal biha mani kanbghi ntsal appeels durgence uniquement wachokran